Bezpečnostní služby


Bezpečnostní služby ČEGAN s.r.o. - obrázekSpolečnost ČEGAN s.r.o. má dlouholeté zkušenosti při poskytování komplexních bezpečnostních služeb i velký potenciál k řešení specifických a individuálních požadavků. Od všech zaměstnanců vyžadujeme příkladné plnění pracovních povinností k maximální spokojenosti zákazníka. V rámci plnění úkolů úzce spolupracujeme s Policií ČR, Městskou policií i dalšími subjekty v oblasti zajišťování ochrany osob a majetku. Jsme certifikovaným členem Komory podniků komerční bezpečnosti Brněnského regionu.

Prevence rizik - Bezpečnost

Bezpečnostní služby ČEGAN s.r.o. - obrázekPrevence rizik, se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Na základě znalosti prováděných činností, zařízení a prostředků, prostoru i vyskytujících se osob, je nutné přezkoumat a vyhodnotit podle právních předpisů a technických norem, které řeší požadavky bezpečnosti (i požární ochrany), jaká rizika mohou nastat a učinit k nim opatření pro jejich odstranění nebo maximální snížení jejich účinnosti. Jedná se vlastně o jakousi formu určitého auditu všech činností , kdy na základě znalostí právních a ostatních předpisů zhodnotíme rizika a stanovíme preventivní opatření.

Bezpečnostní služby ČEGAN s.r.o. - obrázekPrevence rizik - Vztah k ekonomice podnikání

Podnikatel – zaměstnavatel, by již při tvorbě podnikatelského záměru, měl vyhodnocovat a porovnávat zamýšlené činnosti s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti. Provázaností informací záměr - bezpečnost, podnikání - prevence rizik, pak může bezpečně plnit strategické cíle svého podnikání.


Povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik

Aby se v praxi rizika ohrožující zdraví a životy zaměstnanců bylo možné omezit, je nutné provést identifikaci všech závažnějších nebezpečí vztahujících se k prováděným činnostem a stanovení zdrojů rizikových faktorů, spojených s každým identifikovaným nebezpečím, včetně uvedení stávajících a plánovaných bezpečnostních opatření. Tento složitý a náročný úkol, v systematickém řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, by měl zaměstnavateli optimalizovat pracovní proces, snižovat nehodovost, nemocnost i možnost vzniku nežádoucích událostí.

Certifikát člena Komory podniků komerční bezpečnosti Brněnského regionu - obrázek